Online kalkulačky - normové hodnoty

1. Výpočet normové hodnoty
požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu

(ČSN 730540-2 2007, 5.1.1)
Návrhová teplota vnitřního vzduchu θai:  °C
Návrhová teplota venkovního vzduchu
v zimním období θe:
(musí být záporná)
 °C
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu ji:  %
Kritická vnitřní povrchová vlhkost jsi,cr:
Bezpečnostní přirážka teplotního faktoru:
(vyberte jednu variantu)
Konstrukce Vytapění s poklesem výsledné teploty Δθv [°C]
Δθv < 2 °C
(nepřerušovaně)
2 °C ≤ Δθv ≤ 5 °C
(tlumené)
Δθv > 5 °C
(přerušované)
Výplň otvoru dle 4.6,
S toplným tělesem pod výplní otvoru
-0,030
-0,015
0
Výplň otvoru dle 4.6,
BEZ toplného tělesa pod výplní otvoru
0
0,015
0,030
Ostatní konstrukce těžká 0
0,015
0,030
Ostatní konstrukce lehká 0,015
0,030
0,045
Nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi,N: ???
2. Výpočet normové hodnoty
Součinitel prostupu tepla pro ostatní budovy
ČSN 730540-2 2007, 5.2.1, b)
Převažující návrhová vnitřní teplota vzduchu θim:  °C
Návrhová teplota venkovního vzduchu θae:
(musí být záporná)
 °C
Součinitel prostupu tepla UN,20 [W/(m2K)]:
(vyberte jednu variantu)
Popis konstrukce Požadovaná
hodnota
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Strop s podlahou nad venkovním prostorem
0,24
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)
Stěna vnější vytápěná (vnější vrstvy od vytápění)
0,30
Stěna vnější
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)
Střecha strmá se sklonem nad 45°
lehká 0,30
těžká 0,38
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině (s výjimkou případů podle poznámky 2) 0,45
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru
Strop a stěna vnější z částečně vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí
0,75
Podlaha a stěna částečně vytápěného prostoru přilehlá k zemině (s výjimkou případů podle poznámky 2) 0,85
Stěna mezi sousedními budovami
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
1,05
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,30
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,20
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,70
Okno, dveře a jiná výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
Jejich kovové rámy přitom musí mít Uf ≤ 2,0 W/(m2K), ostatní rámy těchto výplní otvorů musí mít Uf ≤ 1,7 W/(m2K)
1,70
Okno, dveře a jiná výplň otvoru ve stěně a strmé střeše, z vytápěného do částečně vytápěného prostoru nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) 3,50
Šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
Jejich kovové rámy přitom musí mít Uf ≤ 2,0 W/(m2K), ostatní rámy těchto výplní otvorů musí mít Uf ≤ 1,7 W/(m2K)
1,50
Šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného do částečně vytápěného prostoru nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) 2,60
požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN: ??? W/(m2·K)
Reklama: